Onderneming

Gewaarborgd inkomen

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen of arbeidsongeschiktheid?

De verzekering gewaarborgd inkomen, ook arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd, betaalt je een vergoeding uit bij ziekte of invaliditeit. Met een dergelijke verzekering kan je gedurende de periode van ziekte of invaliditeit het verschil compenseren tussen je normale inkomen en het bedrag dat je van het ziekenfonds krijgt. Het doel is dus om je inkomstenverlies te compenseren.

Deze compensatie gebeurt doorgaans via een rente, waarbij je bijvoorbeeld maandelijks gedurende een bepaalde periode, een bedrag op je rekening krijgt gestort. Deze periode wordt in het contract bepaald. Uitzonderlijk kan de verzekeraar in het contract ook in de uitbetaling van een kapitaal voorzien.

Wie kan een verzekering "gewaarborgd inkomen" afsluiten?

De verzekering "gewaarborgd inkomen" kan iedereen die werkt extra afsluiten indien hij van oordeel is dat de sociale zekerheid onvoldoende dekking biedt. Zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen kunnen deze verzekering dus sluiten. De dekking loopt tot de leeftijd die het verzekeringscontract bepaalt, maar niet voorbij de pensioenleeftijd.  

Hoe kan je een extra vergoeding krijgen in geval van arbeidsongeschiktheid?

Word je als werknemer arbeidsongeschikt, dan kan je een tussenkomst krijgen via volgende drie verzekeringen:

  • Als je het slachtoffer van een arbeidsongeval bent, dan komt de verplichte arbeidsongevallenverzekering van je werkgever tussen.
  • Loop je een beroepsziekte op, dan treedt de verplichte verzekering "beroepsziekten" op via het Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Die verzekering maakt deel uit van de sociale zekerheid.
  • Lijd je aan een andere ziekte (geen beroepsziekte) of had je een ongeval in het kader van je privéleven, dan zorgt de verplichte verzekering van de sociale zekerheid voor soelaas. Het ziekenfonds of de Hulpkas betaalt je dan een vergoeding uit.

De werknemer kan een extra verzekering “gewaarborgd inkomen” afsluiten om een bijkomende vergoeding voor ongeschiktheid te krijgen bovenop wat de sociale zekerheid betaalt. Bij sommige werkgevers zit een dergelijke verzekering in het loonpakket.

Zelfstandigen zijn dan weer niet verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te hebben zoals die voor werknemers bestaat. Er is voor hen evenmin een specifieke verplichte verzekering voor beroepsziekten.

Ziektes en ongevallen in het kader van hun werk of privéleven worden gedekt door de sociale zekerheid, maar het niveau van de vergoedingen is veeleer beperkt. Om beschermd te zijn tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid kunnen zelfstandigen een extra verzekering "gewaarborgd inkomen" afsluiten.

Ambtenaren genieten een specifiek statuut. Daarin is ook een regeling voor arbeidsongevallen en beroepsziekten ingeschreven.

Uitzonderingen

Ongeacht of je loontrekkende of zelfstandige bent, voorziet de verzekering "gewaarborgd inkomen" in een aantal uitzonderingen.

Zo ben je niet gedekt als je ze pas afsloot op het ogenblik dat je al arbeidsongeschikt was door een ongeval of ziekte. Vreemd genoeg worden ook psychiatrische aandoeningen en mentale problemen door de meeste polissen uitgesloten. Ook alcoholisme wordt in het kader van een verzekering "gewaarborgd inkomen" meestal niet als een ziekte beschouwd. 

De aangeboden dekkingen kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Vraag aan je verzekeringsmaatschappij wanneer ze tussenkomt en welke uitsluitingen er zijn. In bepaalde gevallen kan je, in functie van je risico’s, een uitbreiding van de waarborgen vragen. Je kan ook vragen om de wachttijd te verlengen, zodat de premie daalt.

Schadevergoeding

Je verzekeringscontract bepaalt de rente of het kapitaal dat je van de verzekering "gewaarborgd inkomen" mag verwachten. Daarbij kan rekening gehouden worden met je salaris en je uitgaven, alsook met de vergoeding die het ziekenfonds eventueel uitbetaalt. Vanzelfsprekend hangt het bedrag ook af van de hoogte van de verzekeringspremie die je betaalt.

Je hebt pas recht op de rente of het kapitaal van een verzekering "gewaarborgd inkomen" als je arbeidsongeschikt bent ten gevolge van een ziekte of ongeval. Die arbeidsongeschiktheid moet door een arts worden vastgesteld.

Het contract voorziet doorgaans ook in een wachttijd, die voorbij moet zijn vóór de rente of het kapitaal wordt uitbetaald. Meestal gaat het om een termijn van zowat 30 dagen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid die door een arts wordt vastgesteld. In sommige gevallen, zoals voor 60-plussers, kan hij langer zijn. De termijn staat in je contract. 

Wil je individueel zo’n verzekering afsluiten? Neem dan gerust contact met ons op en we werken iets uit.