Onderneming

BA Onderneming

Aansprakelijkheidsverzekering (BA) Onderneming

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijk kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,... Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan moet ze het (de) slachtoffer(s) immers vergoeden. Een onderneming kan dus in nogal wat situaties aansprakelijk gesteld worden. En dan komen de BA-verzekeringen tussenbeide. Ze beschermen het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Ze vrijwaren ondernemingen tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze zouden kunnen toebrengen aan derden tijdens de uitbating of de uitvoering van met hun activiteiten verbonden taken. BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten ervan. Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Welke formules bestaan er om de aansprakelijkheid van een onderneming te dekken?

De verzekering heeft tot doel de financiële gevolgen te dekken van lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden te wijten aan de onderneming en dit binnen de limieten van de verzekerde kapitalen.

Algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • de verzekering BA-uitbating, die de aansprakelijkheden dekt van een onderneming tijdens de uitbating en tijdens de nevenactiviteiten van de onderneming;
  • de verzekering BA-producten of na levering, die de schade dekt die veroorzaakt wordt na levering door de gefabriceerde producten of de door de onderneming uitgevoerde prestaties.
  • Een zeer belangrijke uitbreiding op die twee verzekeringen voor ondernemingen aan wie bepaalde goederen toevertrouwd worden voor bewaring, bewerking of gebruik is de waarborg Toevertrouwde Voorwerpen.

Voor ondernemingen met een in hoofdzaak intellectuele activiteit is het aangeraden, of zelfs verplicht, een verzekering professionele BA, ook wel beroepsaansprakelijkheidsverekering genoemd, te sluiten.

Ondernemingen kunnen hun bestuurders ook beschermen tegen het BA-risico en dat risico dekken aan de hand van een verzekering BA-bestuurder.

De verzekering Objectieve BA Brand of Ontploffing mag niet vergeten worden. Sommige instellingen die voor het publiek vrij toegankelijk zijn, zijn verplicht om zo'n verzekering te sluiten.