Particulier

Familiale

WAT IS DE FAMILIALE BA-VERZEKERING?

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor je in je privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is, in beginsel buiten jouw contractuele verplichtingen. In de praktijk gaan veel BA-verzekeraars echter verder dan het zuivere privé-leven en regelen ze toch sommige aspecten van het professioneel of contractueel leven.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die je in het kader van je privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die jij - of personen die bij jou inwonen - veroorzaakte(n) maar ook door je poetsvrouw of je babysit in de uitoefening van hun functie (behalve indien dezen in dienst van een werkgever werken (bijvoorbeeld: dienstencheques) en dat bedrijf voor hen aansprakelijk is), of door je huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van jouw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

WAAROM IS DE FAMILIALE BA-VERZEKERING NUTTIG?

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van je vermogen tegen de financiële gevolgen van jouw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die je aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door jouw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat je met heel je vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van je kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer je er niet voor verzekerd bent, kan je dat veel geld kosten.

De familiale BA-verzekering mag in België dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer je effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook jouw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van je aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor jouw verdediging betalen.

De familiale BA moet in je portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra je niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van je ouders (d.w.z. wanneer je elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot je kinderen hebt om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken.

Als je wenst dat de verzekeraar je ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die je schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan je de polis uitbreiden met een luik "rechtsbijstand". 

TROEVEN VAN DE FAMILIALE VERZEKERING

Een familiale BA-verzekering is niet duur

De premie, taksen inbegrepen, van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 80 en 105 euro. Daarin is een luik rechtsbijstand inbegrepen ter verdediging van de belangen van een verzekerde die in zijn/haar privéleven het slachtoffer geworden is van schade veroorzaakt door een andere persoon.

De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise beperkt

Iedere polis waarborgt immers minimaal 26.000.000 euro voor lichamelijke schade en 1.300.000 euro voor materiële schade (geïndexeerde bedragen). De meeste polissen bieden een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade. De eventuele franchise, dit is het deel van de schade dat je zelf moet vergoeden, schommelt rond de 250 euro.