De gedragsregels “IDD”

De context

De wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen heeft de gedragsregels AssurMiFID ingevoerd in de verzekeringsmarkt.

Deze zijn sinds 1 mei 2015 van toepassing op het Belgische grondgebied.

Door de wet 6 december 2018 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europese Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie zijn deze gedragsregels opgenomen in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en herverzekeringen.

Hierdoor spreken we nu over de IDD-gedragsregels, waarbij IDD staat voor Insurance Distribution Directive.

Om deze wetgeving te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

Wie zijn wij?

BV Verzekeringskantoor Gouwy & partners
Burgemeester Bertenplein 23
8970 Poperinge
Telefoon: 057/33.29.92
E-mail: info@gouwyenpartners.be
www.gouwyenpartners.be
e-mail-adres :
info@gouwyenpartners.be
Ondernemingsnummer: KBO 0896.627.319

Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0896.627.319 in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Wij zijn steeds tot uw dienst in het Nederlands. 

U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, de fax, de mail, uw klantenzone et op onze website.

Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.behttps://www.ombudsman-insurance.be/nl

De door ons kantoor voorgestelde producten en diensten.

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

De BV VERZEKERINGSKANTOOR GOUWY & PARTNERS biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan.

Deze diensten zijn omschreven in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen.

Als verzekeringsbemiddelingsdiensten worden beschouwd één of meerdere van de volgende diensten, wanneer zij één of meerdere  verzekeringsovereenkomst(en) betreffen:

 • Het adviseren over verzekeringscontracten,
 • Het aanbieden van verzekeringscontracten,
 • Het voorstellen van verzekeringscontracten,
 • Het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringscontracten,
 • Het sluiten van verzekeringscontracten,
 • Het assisteren bij het beheer en
 • de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

Ons kantoor is actief in de volgende verzekeringstakken:

 • Ongevallen;
 • Ziekte
 • Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
 • Casco rollend spoorwegmaterieel;
 • Luchtvaartuigcasco;
 • Casco zee- en binnenschepen;
 • Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
 • Brand en natuurevenementen;
 • Andere schade aan goederen;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) motorrijtuigen;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) luchtvaartuigen;
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.) zee- en binnenschepen;
 • Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.);
 • Krediet;
 • Borgtocht;
 • Diverse geldelijke verliezen;
 • Rechtsbijstand;
 • Hulpverlening;
 • Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 • Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
 • Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
 • Kapitalisatieverrichtingen;

Op de pagina “documenten” van onze site vindt u alle documenten betreffende de verzekeringscontracten die ons kantoor aanbiedt evenals de voorwaarden en respectieve dekkingen en dit per verzekeringsmaatschappij.

Alle informatie in verband met de aard en de risico’s van de spaar- en beleggingsverzekeringen zijn ter beschikking op de financiële informatiefiches die u terugvindt onder de volgende linken: tak 21 en tak 23.

Onze vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant ontvangen.

In overeenkomst met de gangbare wetgeving, heeft ons kantoor een vergoedingspolitiek opgesteld. Bijkomende informatie over deze politiek zal u bezorgd worden op een duurzame drager na een eenvoudige vraag.

Onze belangenconflictenbeleid.

1. Wetgevend kader

Het belangenconflictenbeleid in de verzekeringswereld vind haar oorsprong in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten.

Deze wetgeving voorziet onder andere de verplichting voor de verzekeringsdistributeurs om een dergelijke beleidsnota op te stellen en om alles in het werk te stellen om deze operationeel te houden.

Dit beleid moet uitgeschreven zijn.

Verder zijn alle medewerkers van ons kantoor op de hoogte gebracht van dit beleid door middel van een instructienota.

De wettelijke regeling in verband met de belangenconflicten is een aanvulling op de fundamentele gedragsregel. Deze regel wordt door de medewerkers van ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Op basis van voorgaande heeft ons kantoor een beleid in verband met het beheer van de belangenconflicten opgesteld, waarvan de volgende tekst een samenvatting is.

Een exemplaar van ons volledig beleid kan bekomen worden op ons kantoor.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste fase de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen :

 • ons kantoor en haar verbonden personen met inbegrip van haar bestuurders, zaakvoerders, de personen die controle uitvoeren, medewerkers die betrokken zijn in het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en onze subagenten en een klant of
 • tussen meerdere klanten onderling.

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze kantoren.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan.
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten.
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

IDD procedure

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.