Is het “interne” rapport van een verzekeraar vertrouwelijk en valt dit onder beroepsgeheim?

04/12/2023

Het is gebruikelijk dat een verzekeraar (brand, burgerlijke aansprakelijkheid of andere) in een brief waarin hij dekking weigert, verwijst naar een bepaald intern rapport. Dit rapport, dat als basis dient om de dekking te weigeren, wordt opgesteld door een expert of inspecteur die door de verzekeraar zelf is aangesteld. Kan de verzekerde eisen om dit document te zien?

In de praktijk zijn verzekeraars hier vaak terughoudend in. Het argument dat het om een vertrouwelijk document gaat wordt regelmatig aangehaald. Maar eigenlijk is het antwoord op de vraag of je inzicht in het document mag eisen ja of nee, gewoon ‘ja’

Men kan namelijk beargumenteren dat een intern rapport van een verzekeringsmaatschappij niet vertrouwelijk is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken.

Lessen uit de praktijk

Dit standpunt werd bij DAS al meermaals met succes aangevochten. Vooral in zaken waarin de verzekeraar het rapport van een interne expert gebruikte als basis voor zijn weigering om tussenbeide te komen.

Zodra de verzekeraar zich baseert op een rapport van een inspecteur of een expert om een standpunt in te nemen over de verzekeringsdekking, is hij verplicht dit rapport voor te leggen. Het klopt in geen geval dat dit document alleen moet worden meegedeeld in geval van een procedure.

Beroofd van verdediging

Wachten op een rechterlijke beslissing zou in strijd zijn met de goede trouw. Een verzekeraar hoort niet te wachten op een rechterlijke beslissing om documenten over te maken. Logisch als je er bij nadenkt… want door te weigeren het rapport mee te delen wanneer de verzekeraar de dekking afwijst, ontneemt hij de kans van de verzekerde om zich te verdedigen en argumenten uit het rapport te weerleggen. Zodoende worden de rechten van de verdediging dus geschonden.

Daarnaast wordt ook het beginsel van samenwerking van partijen bij de bewijsvoering, zoals vastgelegd in artikel 8.3 al 3 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, geschonden. Volgens vaste rechtspraak kan de verzekeraar niet beweren dat het om een intern document gaat waarvan hij de eigenaar is, noch kan hij zich beroepen op een vermeend beroepsgeheim.

Laat u geen blaasjes wijsmaken – DAS en je verzekeringsmakelaar helpen U

Kortom, komt u in een situatie terecht waarbij de verzekeraar weigert u een rapport te geven waarop een dekkingsafwijzing is gebaseerd, dan staat DAS in overleg met je verzekeringsmakelaar klaar met argumenten om u te helpen!

bron: https://www.das.be/nl/blog/article/240